طراحی سایت سینما

طراحی سایت سینما

طراحی : آرپی

طراحی وب سایت خرید اینترنتی بلیت سینما

طراحی سایت سینما :

طراحی وب سایت خرید اینترنتی بلیت سینما

آدرس سایت

https://bit.ly/34LLwL8

Asp.net

90%

Html5

100%

Css3

75%

Jquery

95%

Sql Server

65%

نظر خود را ثبت نمایید: